Mercedes GLC Forum banner

Auto trilt bij het afremen

888 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  BENS
Hallo idereen

Mijn glc 350e trilt tijdens het afremen bij de laatste meter tot stilstaand.
De auto valt niks te repareren de MB Dealer.
Ik vind niet normaal dat zo fonctionneert een hybrid auto.
Jullie ervaringen meedelen aub.

mvg
Bens
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top